Školská rada
Školská rada

Složení aktuální Školské rady při ZŠ a MŠ Študlov, příspěvková organizace:

1. Jaroslava Molková 

2. Ing. Martina Havelková, Dis.

3. Mgr. Ludmila Proislová

 

Školská rada byla u nás zřízena zastupitelstvem obce dle § 167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1.1.2006. Funkční období školské rady je tři roky. Potom se musí uskutečnit nové volby.

Školská rada má tři členy:

 1. zástupce zvolený zastupitelstvem Obce Študlov
 2. zástupce zvolený rodiči žáků ZŠ
 3. zástupce zvolený pedagogickými pracovníky ZŠ Študlov 

Členové školské rady se scházejí minimálně dvakrát ročně. 

 

JEDNACÍ  ŘÁD  ŠKOLSKÉ  RADY při ZŠ Študlov, příspěvková organizace

Čl. I.

Předmět úpravy

 1. Jednací řád školské rady upravuje způsob práce, přípravy, svolávání, jednání a usne­sení školské rady a způsob kontroly jejích usnesení.
 2. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předse­du. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

 

Čl. II.

Poslání a způsob práce školské rady

 1. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším oso­bám podílet se na správě školy.
 2. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
 3. Zasedání školské rady jsou neveřejná, nerozhodne-li školská rada jinak.
 4. Poslání školské rady se realizuje nejen na jejích zasedáních, ale i mezi zasedáními aktivní prací jejích členů.

 

Čl. III.

Základní úkoly školské rady

Školská rada plní úkoly podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

 • schvaluje
  • výroční zprávu o činnosti školy
  • školní řád a navrhuje jeho změny
  • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách
 • projednává
  • návrh rozpočtu školy na další rok
  • inspekční zprávy České školní inspekce
 • vyjadřuje se
  • k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • podílí se
  • na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • podává podněty a oznámení
            ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh
  • na odvolání ředitele
  • na vyhlášení konkurzu na místo ředitele

 

 1. O schválení předložených dokumentů rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předání ředitelkou školy.
 2. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitelka školy předloží dokument k no­vému projednání do 1 měsíce. Opakovaného  projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání  nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 do 1 měsíce od jejich před­ložení ředitelkou školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 

Čl. IV.

Členství ve školské radě

 1. Školskou  radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitelka školy.
 2. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákon­nými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 3. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený po­čet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitelka školy.
 4. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Čl. V.

Svolání školské rady

 1. Zasedání školské rady svolává její předseda; první zasedání svolává ředitelka školy.
 2. Členové jsou zváni obvykle nejméně 7 kalendářních dnů před termínem zasedání telefonicky nebo elektronickou poštou a je jim sdělen termín, místo, hodina a program jednání. Pozvánka se zasílá rovněž osobám přizvaným na zasedání.

 

Čl. VI.

Příprava zasedání školské rady

 1. Příprava zasedání školské rady zahrnuje:
  • a) termín, místo a hodinu zasedání
  • b) program zasedání
  • d) určení účasti dalších osob přizvaných na zasedání
  • e) přípravu usnesení
 2. O přípravě zasedání rozhoduje školská rada hlasováním.
 3. Přípravu zasedání školské rady zabezpečuje předseda školské rady, práci organizuje ve spolupráci s ředitelkou školy.
 4. Vyhotovení písemných materiálů pro jednání školské rady zajišťuje škola.

 

Čl. VII.

Program zasedání školské rady

 1. Program zasedání připravuje v rámci přípravy zasedání předseda školské rady ve spolupráci s ředitelkou školy a předkládá ke schválení školské radě.
 2. Návrhy na doplnění programu mohou podávat všichni členové školské rady.
 3. Program schvaluje školská rada hlasováním.

 

Čl. VIII.

Průběh jednání školské rady

 1. Zasedání školské rady řídí předseda školské rady. Způsob volby předsedy stanoví školská rada.
 2. Jakmile nastala doba k zahájení zasedání a je přítomna nadpoloviční většina členů, zahájí předseda jednání.
 3. V případě, že ani po 30 minutách od stanoveného začátku zasedání se nesejde nad­poloviční většina členů, oznámí předsedající, že se zasedání nekoná a oznámí nový termín.
 4. Předseda školské rady:
  • a) určí zapisovatele
  • b) informuje o svolání zasedání
  • c) sdělí, zda zápis z posledního zasedání byl ověřovatelem podepsán a nechá hlasovat o připomínkách k zápisu, seznámí členy školské rady s výsledky plnění usnesení a řešení případných stížností z minulého zasedání
  • d) určí ověřovatele zápisu
  • e) předloží ke schválení program jednání včetně dodatků
  • f) předloží ke schválení, zda bude diskuse vedena samostatně ke každému bodu nebo ke všem společně
  • g) předloží ke schválení, zda budou usnesení přijímána jednotlivě ke každému bodu nebo ke všem společně

 

Čl. IX.

Průběh jednání

 1. Jednotlivé zprávy uvede předkladatel (zpracovatel) zprávy.
 2. V případě potřeby rozhodne školská rada o omezení diskusních příspěvků. Návrh na ukončení diskuse může podat kterýkoliv člen školské rady a předseda o něm nechá hlasovat.
 3. Před hlasováním o usnesení mohou členové školské rady podávat připomínky a poz­měňovací návrhy.

 

Čl. X.

Usnesení

 1. Návrh na usnesení ze zasedání školské rady předkládá dvoučlenná návrhová komise.
 2. Usnesení musí být přesná a srozumitelná včetně termínů kontroly plnění.
 3. Usnesení podepisuje předseda školské rady a ověřovatel zápisů.
 4. Do čtrnácti dnů po zasedání školské rady musí být usnesení uloženo u ředitelky školy k nahlédnutí všem členům školské rady.

 

Čl. XI.

Hlasování

 1. Všechny návrhy, otázky a usnesení, o nichž se dle tohoto jednacího řádu hlasuje, jsou schváleny při nadpoloviční většině hlasů přítomných členů.
 2. Pokud okolnosti vyžadují, aby se hlasovalo o jednotlivých bodech usnesení samostat­ně, stanoví pořadí pro hlasování předseda školské rady.
 3. V případě, že je podán protinávrh, hlasuje se nejdříve o protinávrhu. Schválením jedné varianty se ostatní varianty považují za nepřijaté.

 

Čl. XII.

Členové školské rady

 1. Všichni členové školské rady mají stejná práva a povinnosti.
 2. Každý člen školské rady je povinen aktivně se zúčastňovat zasedání školské rady, podílet se na jeho přípravě a plnit úkoly školskou radou mu uložené. Po třetí neomluvené absen­ci bude informován zřizovatel školy.
 3. Rozhodne-li se člen školské rady vzdát svého mandátu, je povinen toto písemně oznámit předsedovi školské rady. Předseda tuto skutečnost oznamuje zřizovateli školy, zastoupenému starostou Obce Študlov.

 

Čl. XIII.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení na prvním zasedání školské rady.

 

Ve Študlově dne 17. 6.2021