Školní družina
Školní družina

  1. Identifikační údaje  

Adresa :

Školní družina při Základní škole Študlov, příspěvková organizace

Študlov 76

756 12 Horní Lideč

Název vzdělávacího programu :

Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Študlov

IZO:   

173 101 330

Kapacita:

20 žáků  

Zahájení činnosti:

1.9.2006 

Kontakty:

telefon + 420 571 447 378, mobil: 703 328 491

e-mail: zs.studlov@seznam.cz

www: http://zsms.studlov.cz

Ředitelka školy:

Mgr. Hana Poláchová

Vychovatelky ŠD: Jana Hruboňová
   

 

2. Charakteristika školní družiny

Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Školní družina zajišťuje smysluplné využití volného času žáků školy před vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním i po ukončení vyučování.

Je v souladu s pojetím ŠVP naší základní školy a snaží se rozvíjet osobnost žáka podporou rozvoje jeho klíčových kompetencí a zájmů.

Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Študlov. Samostatná místnost pro ni vyčleněná se nachází v prvním patře školní budovy a je přizpůsobena odpočinkovým a zájmovým činnostem dětí. Činnost školní družiny však probíhá i v dalších prostorách školní budovy, zejména ve třídě pro tělesnou výchovu a v počítačové učebně. V případě příznivého počasí využívají vychovatelky ŠD k odpočinkovým a pohybovým činnostem dětí také školní dvorek.

Činnost školní družiny se uskutečňuje formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti odpočinkové, vzdělávací a výchovné využitím otevřené nabídky spontánních aktivit a podporou pravidelné zájmové činnosti dětí.

Školní družina také umožňuje dětem přípravu na vyučování.

Část činnosti ŠD je organizována formou upřednostňovaných aktivit. Vycházíme tak vstříc zájmům dětí, jejichž rozvíjení je jinak v prostředí malé příhraniční neprůjezdné obce velmi omezené.

Mezi nabízené aktivity patří divadelní hraní pro mladší a starší děti, počítačové kroužky, výtvarné aktivity, břišní tance, základy německého jazyka a hraní na flétničku.

Pro zabezpečení dětí před vyučováním slouží ranní družina. Tady děti přicházejí postupně, proto činnosti v ní jsou organizovány tak, aby měly možnost pracovat samy nebo v menších skupinkách, tvořících se spontánně podle jejich zájmů a aktuální situace.

Děti využívají vybavení školní družiny podle svých zájmů (stavebnice, tkací rámečky, výtvarné potřeby, encyklopedie, DVD, dopravní koberec s autíčky, modelovací hmoty, korálky apod.).

Během dnů, kdy začíná některým ročníkům vyučování až druhou vyučovací hodinu, mají děti možnost navštěvovat družinu o 1. hodině. Zde nejčastěji vyrábějí z papíru nebo jiných materiálů výrobky, které si pak odnášejí domů nebo použijí k výzdobě školy. Někdy také hrají závodivé hry nebo jdou v případě pěkného počasí ven.   

Pro využití doby mezi obědem a odpoledním vyučováním je určena družina před TV. Slouží k relaxaci dětí po dopoledním vyučování a po obědě. K upřednostňovaným činnostem patří předčítání knihy na pokračování, využití interaktivní tabule ke společnému vyhledávání zajímavostí na internetu, společné hry apod.  

Některé děti zůstávají ve školní družině do 15 hodin, případně i déle. Jde pravidelně o 2 – 3 žáky, příležitostně více. Pro ně je připravena tzv. pohotovostní družina, jejíž program vychází opět převážně z individuálních zájmů. Nejčastěji jsou to podobné aktivity jako v ranní družině, děti si ale také po odpočinutí mohou vypracovat některé domácí úkoly nebo si opakovat učivo.

 

3. Materiální podmínky

Samostatná místnost pro školní družinu je vybavena stoly, židlemi, nábytkem, sedačkou, křesílkem a DVD přehrávačem.

K dispozici je dostatečné množství dětských stavebnic a encyklopedií pro různé oblasti zájmů, kreslící materiály, drobný materiál pro tvořivou činnost dětí, tkací rámečky, Logico Piccolo, Mini Lűk i knihy s výtvarnými nápady, kde se inspirují nejen vychovatelky, ale také děti, které tak mají tak možnost podílet se na tvorbě programu školní družiny. Rovněž jsou průběžně doplňována DVD s krátkými pohádkami a příběhy pro děti.

Pro odpočinkovou činnost je možno používat i pomůcky pro tělesnou výchovu, jako švihadla, gymnastické obruče, míčky, gumy na skákání apod.

Děti si po domluvě s vychovatelkou mohou vypůjčit i knihu z žákovské knihovny a dětské časopisy ze třídy (Sluníčko, Mateřídouška, 21. století – Junior, Angličtina pro děti) nebo využívat doplňovačky, tajenky a další průběžně doplňované materiály.

 

4. Personální podmínky

Vzhledem k nízkému pracovnímu úvazku, jeho nepravidelnému rozložení během dne i týdne a snahou podporovat velmi rozdílné zájmové aktivity dětí se nám nedaří zajistit jednu kvalifikovanou vychovatelku na všechny činnosti. Proto v družině v současné době zajišťují provoz převážně učitelky 1. stupně naší ZŠ.

Vzhledem k náročné organizaci zajištění provozu musí všichni zaměstnanci ŠD účinně spolupracovat, komunikovat a flexibilně reagovat na případné změny situace.

 

5. Přijímání do školní družiny

Do školní družiny přihlašují rodiče nebo zákonní zástupci děti na základě písemné přihlášky, v níž je vyznačeno, v který den a kterou dobu bude dítě školní družinu navštěvovat a zda bude ze školní družiny odcházet samo nebo v doprovodu rodičů či jiné určené osoby.

Školní družina je naplňována do cílové kapacity 20 žáků. To je také maximální počet dětí přidělených na zodpovědnost jedné vychovatelce. V případě většího zájmu jsou přednostně přijímáni žáci nižších ročníků.

Pokud má zájem o práci v konkrétním kroužku i žák, který z kapacitních důvodů nemohl být přijat do školní družiny, a počet dětí na jednu vychovatelku nepřesáhne v daném zájmovém kroužku stanovený limit počtu dětí na jednu vychovatelku, může kroužek navštěvovat mimo školní družinu i tento žák. Jeho docházka je vedena odděleně.

 

6. Docházka do školní družiny

Žák dochází do školní družiny na základě písemné přihlášky včas a pravidelně. Pokud rodiče předem vědí o nepřítomnosti dítěte ve školní družině, jsou povinni ho předem písemně nebo telefonicky omluvit.

Evidence docházky do školní družiny je vedena na formulářích k tomu určených a vychovatelé školní družiny jsou povinni ji pravidelně a pravdivě zaznamenávat.

Pokud přihlášený žák do družiny bez řádného důvodu nedochází, může být ředitelkou školy z družiny vyřazen a jeho místo postoupeno jinému žákovi. O tomto vyřazení musí být rodiče žáka předem prokazatelně písemně informováni ředitelkou školy.

 

7. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Prostředí školní družiny i celé budovy základní školy odpovídá požadavkům na bezpečné prostředí pro pohyb dětí.

Na začátku každého školního roku jsou žáci poučeni o zásadách bezpečného chování ve škole a ŠD a každá vychovatelka je povinna dbát na jejich dodržování. V případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni o nutnosti dodržování pravidel chování v rámci Školního řádu. Chování žáků ve školní družině se tak řídí stejnými pravidly jako chování žáků ve škole.

Lékárnička pro první pomoc je umístěna ve sborovně školy. Telefonní čísla rodičů pro případ úrazu jsou uvedena na přihláškách do školní družiny a děti je mají také ve svých žákovských knížkách.

 

8. Cíle vzdělávání

Cílem zájmového vzdělávání ve školní družině je:

 • vychovávat děti k smysluplnému využívání volného času a poskytovat jim dostatek různých a pestrých aktivit
 • rozvíjet osobnost každého žáka především s přihlédnutím k jeho nadání
 • rozvíjet klíčové kompetence dětí vzhledem k možnostem, které jednotlivé aktivity nabízejí
 • kompenzovat u dětí jednostrannou zátěž během školního vyučování, vytvářet podmínky pro odpočinek a relaxaci
 • motivovat děti k mimoškolním aktivitám jako prevenci sociálně patologických jevů
 • rozvíjet komunikaci a kamarádství mezi dětmi, vést je k zodpovědnosti

 

9. Rozvíjení klíčových kompetencí dětí

Podle zaměření činnosti školní družiny lze při jednotlivých aktivitách rozvíjet všechny klíčové kompetence v návaznosti na školní vzdělávací program:

 • kompetenci k učení
 • kompetenci k řešení problémů
 • kompetenci komunikativní
 • kompetenci sociální a personální
 • kompetenci občanskou
 • kompetenci pracovní

Podle typu činnosti volí vychovatelky školní družiny vhodné výchovné a vzdělávací strategie, které rozvoj klíčových kompetencí u dětí podporují a rozvíjejí.

Volba těchto strategií není dogmaticky a jednou provždy určena, naopak – je nutný neustávající aktivní a tvůrčí přístup vychovatelek při jejich práci s dětmi vycházející ze stávající situace, která je i ve školní družině velmi proměnlivá a ovlivněna řadou okolností (aktuální psychický stav dětí, jejich únava nebo naopak hyperaktivita, chuť si povídat či problémy s kamarády, aktuální zdravotní stav dětí a řada dalších).

Výchovné a vzdělávací strategie uvedené v následujících tabulkách pro jednotlivé činnosti v družině jsou doporučením, jak dané klíčové kompetence rozvíjet. Vychovatelky však mají možnost přicházet s dalšími podněty a nápady.